Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.manualshop.pl

1. Definicje.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. a – m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy(Dz. U. 1951 nr 4 z późn. zm.) a także dni w których sklep jest nieczynny.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny na stornie internetowej sklepu, pod domeną www.manulashop.pl, umożlwiający utworzenie konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stornie internetowej sklepu, pod domeną www.manulashop.pl, umożlwiający złożenie zamówienia.

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, który jest tworzony samodzielnie podczas procesu Rejestracji.

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub która zmierza zawrzeć albo zawarła Umowę ze Sprzedawcą.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sklep na stronie internetowej www.manualshop.pl

SKLEP – sklep internetowy ManualShop.pl, dostępny w domenie www. manualshop.pl, prowadzony przez GitBike Katarzyna Gajda Rynek Narutowicza 32 42-202 Częstochowa, nr telefonu: +48 883 248 332 (opłata według stawek operatora Klienta), adres poczty elektronicznej (e – mail): sklep@manualshop.pl .

SPRZEDAWCA – GitBike Katarzyna Gajda Rynek Narutowicza 32 42-202 Częstochowa
zentowana w asortymencie Sklepu rzecz ruchoma.

KOSZYK – funkcja Sklepu, umożliwiająca Klientowi podgląd złożonego zamówienia oraz jego ewentualną modyfikację, w szczególności co ilości zamówionego w Sklepie Produktu, rodzaju Produktu, formy płatności, danych do faktury.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Informacje ogólne.

Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną, formy realizacji Zamówienia, płatności za Produkt, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego, ochrony danych osobowych.

Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią jego Regulaminu, dostępnego na stornie internetowej Sklepu www.manualshop.pl oraz jego przestrzegania.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze zapoznanie się z jego Regulaminem, dostępnym na stornie internetowej Sklepu www.manualshop.pl, a następnie jego zaakceptowanie.

Klient jest zobowiązany do korzystania z usług Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

Sklep dostępny pod domeną www.manualshop.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe jak również wolne od wad fizycznych i prawnych.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu dostępnej pod domeną www.manualshop.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia Produktów prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów, składania zamówień i kupowania Produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta w Sklepie, niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług elektronicznych sklepu.

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych :

    1.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie,
    1.2. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia,
    1.3 Newsletter.

    Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenia usług elektronicznych.

Świadczenie Usług Elektronicznych Sklepu, o których mowa w Rozdziale III Regulaminu, odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz usługi te są nieodpłatne.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie, umożliwia dokonywanie zakupów po zalogowaniu się na Konto oraz zawierana jest na czas nieoznaczony.

Konto zostaje utworzone poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji a następnie kliknięcie pola Zapisz.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Sprzedawcy:

imię i nazwisko – w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również w przypadku, w którym osoba fizyczna dokonuje w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej czynności związanej z korzystaniem ze Sklepu lub też wykonująca prawa i obowiązki tego podmiotu jako Klienta.

nazwę firmy,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,),

adres poczty elektronicznej (e-mail),

numer telefonu kontaktowego,

Sprzedawca zastrzega, że nieudostępnienie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną i zawarcia umowy.

Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu jednorazowego Zamówienia w Sklepie przy pomocy Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia, Klient wybiera dany Produktu z asortymentu Sklepu, a następnie klika pole „Do koszyka”.

Klikając w pole „Następny krok” Klient zostanie przekierowany do Formularza Zamówienia, który powinien wypełnić podając następujące dane Sprzedawcy:

imię i nazwisko – w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również w przypadku, w którym osoba fizyczna dokonuje w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej czynności związanej z korzystaniem ze Sklepu lub też wykonująca prawa i obowiązki tego podmiotu jako Klienta.

nazwę firmy, NIP,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres poczty elektronicznej (e-mail),

numer telefonu kontaktowego.

informację dotyczącą wyboru formy potwierdzenia dokonanego zakupu (tj. paragon fiskalny lub faktura).

Sprzedawca zastrzega, że nieudostępnienie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną i zawarcia umowy.

Po wypełnieniu Formularza Zamówienia za pomocą przycisku „Następny krok”, Klient zostanie przekierowany do strony z informacją o dokładnej ilość, rodzaju Produktu oraz wartość całego Zamówienia.

Naciskając „Następny krok”, Klientowi zostanie wyświetlone i udostępnione podsumowanie złożonego zamówienia wraz z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Zatwierdzenie tego pola ostatecznie prowadzi do złożenia Zamówienia, a Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji na wskazany przez niego, w Formularzu Zamówienia adres e-maila. Chwila ta stanowi zawarcie umowy sprzedaży.

Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na Produkt w Sklepie, z zastrzeżeniem ust. 9 i ust. 10, również za pomocą:

poczty elektronicznej Sklepu na adres : sklep@manualshop.pl

telefonicznie pod numerem telefonu Sklepu :

+48 883 248 332

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta. Z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy : sklep@manulashp.pl lub też pisemnie na adres GitBike Katarzyna Gajda Rynek Narutowicza 32 42-202 Częstochowa

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

komputer z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w prz ceeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Klient jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

5. Warunki zawierania umów sprzedaży.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu www.manulashop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

W przypadku niedostępności Produktu jego części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie, następnie proszony jest o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia, w szczególności dot. oświadczenia co do anulowania Zamówienia, zrealizowania Zamówienia – pomimo brakujących Produktów, dłuższego oczekiwania na jego realizację, wyboru innego Produktu w miejsce brakującego.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w polskich złotych (PLN), wraz z podatkiem VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena Produktu po złożeniu przez Klienta zamówienia i po kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku Rejestracji Konta w Sklepie.

Zamówienia można składać poprzez:

a) Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu www.manualshop.pl,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu, na adres: sklep@manualshop.pl

*Sprzedawca zastrzega, że złożenie Zamówienia na adres poczty elektronicznej Sklepu jest obwarowane takimi samymi rygorami jak wskazane w ust. 9 Rozdziału 4 Regulaminu, ze skutkiem, o którym mowa w ust. 10. telefonicznie pod numerem telefonu Sklepu: +48 883 248 332 – w Dni Robocze od godz. 10 do godz. 18

*Sprzedawca zastrzega, że złożenie Zamówienia na nr telefoniczny Sklepu jest obwarowane takimi samymi rygorami jak wskazane w ust. 9, Rozdziału 4 Regulaminu, ze skutkiem, o którym mowa w ust. 10.

Klient może składać Zamówienie, o którym mowa w ust. 7 pkt. a i b, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.

Sklep realizuje złożone przez Klientów Zamówienia wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach pracy Sklepu tj. od 10-18.

Zamówienie złożone w Dniu Roboczym po godz. 16:00 będzie realizowane następnego Dnia Roboczego.

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

c) Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, który zawiera: 

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 

oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia, 

oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia, 

pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, 

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie każdorazowo dołączany do przesyłki.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

6. Sposób płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

płatność przy odbiorze.

W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: PL 92 1050 1575 1000 0090 3072 2145

W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr (tutaj wpisz numer zamówienia)”

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

Przesyłka zawierająca Produkt zostanie wysyłana Klientowi dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy (zwykle od 1 do 3 dni roboczych).

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka zawierająca Produkt, wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych oraz po wysłaniu Klientowi potwierdzenia realizacji Zamówienia,

W przypadku świadomego podania przez Klienta nieprawdziwych danych adresowych, Sprzedawca obciąży Klienta kosztami przygotowania jak również wysłania Produktu.

7. Koszt, termin, sposób dostawy.

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Do terminu dostawy Produktu należy doliczyć czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych, liczonych po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek Sprzedawcy.

Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych, liczonych od dnia weryfikacji poprawności danych adresowych oraz po wysłaniu Klientowi potwierdzenia realizacji Zamówienia, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 5 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

8. Rezygnacja z zamówienia odstąpienie od umowy.

Klient może zrezygnować z Zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie +48 883 248 332 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manualshop.pl bądź też pisemnie na adres:

GitBike Katarzyna Gajda Rynek Narutowicza 32 42-202 Częstochowa

b) samodzielnie anulując Zamówienie na stronie Sklepu Internetowego, www.manulalshop.pl.

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (/public/assets/odstapienie_od_umowy.pdf)

Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie pobranego ze strony internetowej Sklepu, oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

od daty otrzymania przez Konsumenta zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie.

Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 2, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. Gwarancja produktu.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące jeżeli producent nie wskazuje innego okresu ochrony gwarancyjnej i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

Gwarancja nie obejmuje materiałów wykończeniowych, podatnych na zużycie podczas normalnego użytkowania, uszkodzeń spowodowanych przez przypadek, nierozsądne lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie, niewłaściwą pielęgnacją lub konserwację.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz kopia dowodu zakupu ( paragon lub faktura VAT).

Przed zgłoszeniem reklamacji należy się skontaktować z obsługą Sklepu na adres mailowy: sklep@manualshop.pl

Jak zgłosić reklamacje:

Klient ponosi koszt związany z przekazaniem Produktu do Sprzedawcy.

Produkt musi być kompletny i czysty. Produkty brudne będą zwracane Klientowi.

Wszystkie paczki reklamacyjne muszą być wysyłane metodą umożliwiającą identyfikację aktualnej lokalizacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za paczki zgubione podczas wysyłki.

Producent naprawi lub wymieni wadliwy Produkt wedle własnej oceny.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem obejmującego wady fizyczne lub prawne, określone są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 113, poz. 984 z późn. zm.).

Zawiadomienie o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Klient składa za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy na adres:sklep@manualshop.pl.

W powyższej wiadomości e – mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności odnośnie rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres sprzedawcy: (adres)

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Producenta albo Producent nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

11. Własność intelektualna.

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.manualshop.pl korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością GitBike Katarzyna Gajda Rynek Narutowicza 32 42-202 Częstochowa.

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi ,za niezgodne z prawdą informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, www.manulashop.pl.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.manualshop.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

12. Postanowienia końcowe.

Umowy zawierane poprzez Sklep są zgodnie z prawem polskim.

Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Sprzedawcę wiążą Klienta, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianach przez Sklep.

O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 113, poz. 984 z późn. zm.).oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.